شماره پشتیبانی : 09355493564 لطفا در واتساپ پیغام دهید
قیمت محصول :     49000 تومان

دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

در ﮔﺰارشی که در این آموزش خدمت شما ارئه می شود ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺴﺖﻫـﺎی ﻓﺸـﺎرﻗﻮی ﻏﯿﺮﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. حتما این فایل کاربردی را دانلود کنید.

در ﭘﺴــﺖﻫــﺎی ﻓﺸــﺎرﻗﻮی در ﺻــﻮرت از دﺳــﺖ رﻓــﺘﻦ ﻣﻨﺒــﻊ ﺗﻐﺬﯾــﻪ LVAC (ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ- ﮐﻤﮑﯽ) ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ. اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﯾـﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

-واﺣﺪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر درون ﺳﻮز دﯾﺰﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﺎ ﯾـﮏ ژﻧﺮاﺗـﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

– ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

-ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ _ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازﻃﺮﯾﻖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد.

-ﺑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ درﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ (ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ _ ﮐﻤﮑﯽ) اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

-اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

 • وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
  ﺑﺮ اﺳﺎس وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻠﯽ LVAC، وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ۴۰۰ وﻟﺖ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
  ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو ﺷﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣـﺎن ﻗﻄﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ- ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ LVAC را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻨﻪ اﺻـﻠﯽ ﺑـﻪ دﯾـﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻨﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺰل  ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻞ ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود.

ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ- ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
– روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺘﺮل و رﻟﻪ
– روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎﺗﺮی
– ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺪار PLC و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰی
– ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ
– ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر(ﻫﺎ)
– روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﭘﺮﯾﺰ اﺿﻄﺮاری
– ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎی دﯾﺪاری (دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ)

– رزرو
ب- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ac ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
پ- ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎی روﻏﻦ، ﻓﻦﻫﺎ وﺗﭗﭼﻨﺠﺮ.
ت- ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
– روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
– ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر دﯾﺰل
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ (ﭘﻤﭗ)
ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر دﯾﺰل و ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ۲۰ درﺻﺪ، روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ۸۰ ﺗﺎ ۹۰ درﺻﺪ، ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ۵۰ درﺻﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼـﺐ آنﻧﯿـﺰﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮد. اﯾـﻦ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع، درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺿـﺮاﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗـﻮر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮد . در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ۳۰۰ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ، ۴ درﺻـﺪ و ﺑـﺮای ﻫـﺮ ۵/۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۱۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، ۱درﺻﺪ از ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗـﻮر ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی از ﻧـﻮع ﻣﺤﺮک ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﺤﺪوده ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ۷۵۰ ﺗﺎ ۱۵۰۰ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺪارﻧﺪ.

همواره بهترین ها را بخوانید.

موفق باشید.

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

https://karbaladha.com

[email protected]


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است آموزش های زیر برایتان کاربردی باشند. حتما بازدید فرمایید:

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

 

اگر این محصول آموزشی رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بگذارید

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: بهترین راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد . با ما در تماس باشید

دیدگاه کاربران عزیز ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید