ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
دیزل ژنراتور

دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی

مشاهده پیش نمایش
ریال0
68فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
امتیاز محصول
68 فروش 68 دانشجو
اولین نفر باشید که رأی میدهید

در ﮔﺰارشی که در این آموزش خدمت شما ارئه می شود ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺴﺖﻫـﺎی ﻓﺸـﺎرﻗﻮی ﻏﯿﺮﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. حتما این فایل کاربردی را دانلود کنید.

در ﭘﺴــﺖﻫــﺎی ﻓﺸــﺎرﻗﻮی در ﺻــﻮرت از دﺳــﺖ رﻓــﺘﻦ ﻣﻨﺒــﻊ ﺗﻐﺬﯾــﻪ LVAC (ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ- ﮐﻤﮑﯽ) ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ. اﯾـﻦ واﺣـﺪ از ﯾـﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮر دﯾﺰل ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

-واﺣﺪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر درون ﺳﻮز دﯾﺰﻟـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﺎ ﯾـﮏ ژﻧﺮاﺗـﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

– ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

-ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ _ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازﻃﺮﯾﻖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﮔﺮدد.

-ﺑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ درﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ (ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ _ ﮐﻤﮑﯽ) اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

-اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.

  • وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
    ﺑﺮ اﺳﺎس وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻠﯽ LVAC، وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر 400 وﻟﺖ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ
    ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی ﻣﻌﻤﻮﻻً از دو ﺷﯿﻨﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣـﺎن ﻗﻄﻊ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی زﻣﯿﻦ- ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ LVAC را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻨﻪ اﺻـﻠﯽ ﺑـﻪ دﯾـﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻨﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺰل  ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﮐﻞ ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﺎﺳﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود.

ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻓﺸﺎرﻗﻮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ- ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
– روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺘﺮل و رﻟﻪ
– روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎﺗﺮی
– ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺪار PLC و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰی
– ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ
– ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر(ﻫﺎ)
– روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺿﻄﺮاری ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﭘﺮﯾﺰ اﺿﻄﺮاری
– ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎی دﯾﺪاری (دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ)

– رزرو
ب- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ac ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎر اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
پ- ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎی روﻏﻦ، ﻓﻦﻫﺎ وﺗﭗﭼﻨﺠﺮ.
ت- ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
– روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺗﺎق دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر
– ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر دﯾﺰل
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ (ﭘﻤﭗ)
ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر دﯾﺰل و ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ 20 درﺻﺪ، روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ 80 ﺗﺎ 90 درﺻﺪ، ﺑﺎﺗﺮی ﺷﺎرژر ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ 50 درﺻﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاری را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼـﺐ آنﻧﯿـﺰﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤـﻮد. اﯾـﻦ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺑـﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع، درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑـﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺿـﺮاﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ژﻧﺮاﺗـﻮر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮد . در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ 300 ﻣﺘﺮ ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﯾـﺎ، 4 درﺻـﺪ و ﺑـﺮای ﻫـﺮ 5/5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 15 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد، 1درﺻﺪ از ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗـﻮر ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی از ﻧـﻮع ﻣﺤﺮک ﺳﺮﯾﻊ در ﻣﺤﺪوده ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ 750 ﺗﺎ 1500 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﺪارﻧﺪ.

همواره بهترین ها را بخوانید.

موفق باشید.

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

کاربلدها وبسایت تخصصی مهندسی برق

karbaladha@gmail.com


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است آموزش های زیر برایتان کاربردی باشند. حتما بازدید فرمایید:

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻗﻮی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با این محصول

آموزش تجهیزات پست 230- وب سایت کاربلدها

آموزش تفصیلی تجهیزات پست برق

این آموزش مبتنی بر شناخت تجهیزات پست برق خصوصا تجهیزات پست های فشار قوی با تکیه بر پست های 230 […]

26 فروش ریال490,000
پکیج فوق العاده سیستم های اعلام حریق - وب سایت کاربلدها

پکیج آموزشی فوق العاده سیستم های اعلام حریق

دوستان نازنین این محصول هم یکی دیگر از مجموعه های خوب و ماندگار گروه کاربلدهاست که می تواند به خوبی […]

161 فروش ریال590,000
زمین لرزه در تأسیسات برقی

دانلود رایگان راهنماي زمین لرزه در تأسیسات برقی

هدف از “نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی“، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش […]

161 فروش ریال0
مقایسه دیزل ژنراتور و موتور پیستونی گازسوز وب سایت کاربلدها WWW.KARBALADHA.COM

دفترچه محاسبات مقایسه تأمین برق از شبکه ،دیزل ژنراتور، توربین گازسوز

شبکه سراسری برق…..دیزل ژنراتور……موتور پیستونی گازسوز دوستان در سال 1394 جهت تأمین برق 12 مگاواتی کارگاه یکی از سدهای کشور، […]

133 فروش ریال590,000