ورود و عضویت
0
سبد خرید شما خالی است
بازرسی تجهیزات برقی

روش های تست و تعمیرات و نگهداری و بازرسی تجهیزات برقی

مشاهده پیش نمایش
ریال590,000
149فروش موفق
محصول مورد تایید است
محصول ویژه است
محصول دارای هدیه می باشد
امتیاز محصول
149 فروش 149 دانشجو
اولین نفر باشید که رأی میدهید

در گزارشی که پیش رو دارید به مقوله بازرسی تجهیزات برقی همچنین تست و عیب یابی و نهایتا تعمیرات و نگهداری آنها خواهیم پرداخت. این جزوه آموزشی برای بازرسین، مهندسین مشاور و پیمانکاران عزیز بسیار کاربردی و آموزنده است.

عنوان جزوه: روش های تست و تعمیرات و نگهداری و بازرسی تجهیزات برقی

فرمت جزوه: pdf

تعداد صفحات: 136

حال با هم نگاهی به فهرست مطالب جزوه بازرسی تجهیزات برقی داشته باشیم:

 • فصل ﺍﻭﻝ
  ﻋﻠﻞ ﻧﻴﺎﺯﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ

آنچه در فصل اول خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻓﻨﯽ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺮقی
 • فصل ﺩﻭﻡ
  ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭﻧﺤﻮه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ

آنچه در فصل دوم خواهید آموخت:

 1. شناخت ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺭﺗﻮﺭ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﮐﺎﺭ.
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • فصل ﺳﻮﻡ
  ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭﻧﺤﻮه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ

آنچه در فصل سوم خواهید آموخت:

 1. شناخت ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 3. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﻠﻴﺪها
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ

آنچه در فصل چهارم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺳﮑﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺗﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﻏﻦ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺭﻟﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﻟﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺏ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮐﻮﺗﺎﻩ
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺷﺎﺭﮊﺭﻫﺎ

آنچه در فصل پنجم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﺮﻳﻬﺎ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ ﻫﺎ
 4. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 5. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺁن
 • فصل ﺷﺸﻢ
  ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ

آنچه در فصل ششم خواهید آموخت:

 1.  ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺑﻞ کشی هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻴﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﮐﺎﺑﻞ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺸﺘﻲ DC
 8. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ tgσ
 • ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
  ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ

آنچه در فصل هفتم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁن
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻴﮑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﻲ ﮐﻢ نباشد
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺯﻣﻴﻦ
 • ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
  ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﺗﺴﺖ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ

آنچه در فصل هشتم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﻣﻴﭽﺮ ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻼﺭﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ
 4. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ AC ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁﻥ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ DC ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁﻥ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه
 • فصل نهم

ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﺗﺴﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ

آنچه در فصل نهم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﯽ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻫﻤﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 4. ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 8. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻟﻪ ﺑﻮﺧﻬﻠتس

 

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

karbaladha@gmail.com


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است مدارک آموزشی زیر برایتان کاربردی باشند. حتما از آنها بازدید فرمایید:

 1. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش اول
 2. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش دوم
 3. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش سوم
 4. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش چهارم
 5. سوالات آزمون استخدامی برق بخش عقیدتی سیاسی و اطلاعات عمومی

بازرسی تجهیزات برقی

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش های تست و تعمیرات و نگهداری و بازرسی تجهیزات برقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط با این محصول

تست موتور الکتریکی

تست الکتروموتور های 2500 کیلووات زیمنس

سال 1396 بنده در مجاورت تیمی از کارفرما و مشاور و پیمانکار یکی از پروژه های آبرسانی کشور برای تست […]

909 فروش ریال590,000
اصول همبندی فونداسیون

پکیج اصول همبندی سیستم زمین فونداسیون

همبندی سیستم زمین فونداسیون مطابق استاندارد IEC61000-5-2 جهت كاهش اثرات الكترومغناطيسي، كليه سيستم هاي زمين بايستي با يكديگر همبند گردند. همبندی سیستم عبارت […]

220 فروش ریال490,000
کاربلدها

نقشه های بی نظیر (motor control center (MCC

تابلوهای کنترل موتور که عموماً با نام Motor Control Center یا همان MCC شناخته می شوند، تابلوهای فعال سازی و […]

525 فروش ریال590,000
نقشه طراحی آسانسور- وب سایت کاربلدها

نقشه های طراحی آسانسور

خوب دوستان این هم از پکیج نقشه های طراحی آسانسور. امیدواریم مورد استفاده دوستان قرار بگیره. فلسفه طراحی آسانسور عبارت […]

48 فروش ریال490,000