شماره پشتیبانی : 09355493564 لطفا در واتساپ پیغام دهید
قیمت محصول :     49000 تومان

روش های تست و تعمیرات و نگهداری تجهیزات برقی

در گزارشی که پیش رو دارید به مقوله بازرسی تجهیزات برقی همچنین تست و عیب یابی و نهایتا تعمیرات و نگهداری آنها خواهیم پرداخت. این جزوه آموزشی برای بازرسین، مهندسین مشاور و پیمانکاران عزیز بسیار کاربردی و آموزنده است.

عنوان جزوه: روش های تست و تعمیرات و نگهداری و بازرسی تجهیزات برقی

فرمت جزوه: pdf

تعداد صفحات: ۱۳۶

حال با هم نگاهی به فهرست مطالب این جزوه داشته باشیم:

 • فصل ﺍﻭﻝ
  ﻋﻠﻞ ﻧﻴﺎﺯﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ

آنچه در فصل اول خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻓﻨﯽ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺮقی
 • فصل ﺩﻭﻡ
  ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭﻧﺤﻮه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ

آنچه در فصل دوم خواهید آموخت:

 1. شناخت ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﺭﺗﻮﺭ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﮐﺎﺭ.
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺮﺯﺵ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 • فصل ﺳﻮﻡ
  ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭﻧﺤﻮه ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ

آنچه در فصل سوم خواهید آموخت:

 1. شناخت ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 3. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻴﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﻠﻴﺪها
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ

آنچه در فصل چهارم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺳﮑﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺗﺮﺍﻧﺴﻬﺎﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﻏﻦ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺭﻟﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﻟﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻓﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺏ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﮐﻮﺗﺎﻩ
 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺷﺎﺭﮊﺭﻫﺎ

آنچه در فصل پنجم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻃﺮﻳﻬﺎ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ ﻫﺎ
 4. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 5. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎ ﻭﺷﺎﺭﮊ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺁن
 • فصل ﺷﺸﻢ
  ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ

آنچه در فصل ششم خواهید آموخت:

 1.  ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺑﻞ کشی هاﻳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻴﻮﺑﻲ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﮐﺎﺑﻞ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺸﺘﻲ DC
 8. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ tgσ
 • ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
  ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ

آنچه در فصل هفتم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁن
 2. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ
 4. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻴﮑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﻲ ﮐﻢ نباشد
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺯﻣﻴﻦ
 • ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
  ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﺗﺴﺖ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ

آنچه در فصل هشتم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺭﻣﻴﭽﺮ ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﻼﺭﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ
 4. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ AC ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁﻥ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺩﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺗﺤﺖ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺯﻳﺎﺩ DC ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﯼ ﺁﻥ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه
 • فصل نهم

ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﺗﺴﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎ

آنچه در فصل نهم خواهید آموخت:

 1. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﯽ
 2. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻫﻤﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 3. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 4. ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻟﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
 5. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ
 6. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 7. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ
 8. ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻟﻪ ﺑﻮﺧﻬﻠتس

 

512

همواره به یاد داشته باشید مجموعه مهندسین وب سایت کاربلدها در هر زمان در کنار شما هستند. اگر سوال یا مشکلی داشتید برای ما پیغام بفرستید تا با شما تماس بگیریم.

چنانچه نیاز به آموزش و یا انجام محاسبات یا اجرای پروژه داشته باشید می توانید از خدمات مجموعه ما با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت برخوردار شوید.

ما از صمیم قلب معتقدیم که “به عمل کار برآید به سخنرانی نیست!” ما را در عمل محک بزنید.

به امید دیدار.

https://karbaladha.com

[email protected]


توجه: برای دریافت آموزش های تصویری رایگان و تخصصی برق که توسط مجموعه کاربلدها تهیه می شوند حتما اینستاگرام و تلگرام و آپارات کاربلدها را دنبال کنید. این آموزشها بسیار مفید و باارزش هستند. موفق باشید.

لینک اینستاگرام کاربلدها:

https://www.instagram.com/kar_balad_ha

لینک تلگرام کاربلدها:

https://t.me/kar_balad_ha

لینک آپارات کاربلدها:

https://www.aparat.com/karbaladha


ممکن است مدارک آموزشی زیر برایتان کاربردی باشند. حتما از آنها بازدید فرمایید:

 1. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش اول
 2. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش دوم
 3. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش سوم
 4. جزوه آمادگی مصاحبه استخدامی برق- بخش چهارم
 5. سوالات آزمون استخدامی برق بخش عقیدتی سیاسی و اطلاعات عمومی

بازرسی تجهیزات برقی

برترین موزیک های روز جهان با ترجمه فارسی و دانلود رایگان

اگر این محصول آموزشی رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بگذارید

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: بهترین راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد . با ما در تماس باشید

دیدگاه کاربران عزیز ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید