سبد خرید

نام محصول قیمت عملیات
جزوه کارگاه عمومی برق
جزوه اختصاصی: کارگاه عمومی برق
۱۰۰۰۰ تومان حذف
خطوط هوایی شبکه های توزیع برق- اثر مهندس کریم روشن میلانی وب سایت کاربلدها www.karbaladha.com
آموزش طراحی خطوط هوایی توزیع برق
۱۶۰۰۰ تومان حذف
اطلاعات شخصی

ما رسید خرید را به این آدرس ارسال خواهیم کرد.

ما از این مورد برای شناسایی حساب‌ها استفاده می‌کنیم.

ما از این مورد برای شناسایی حساب‌ها استفاده می‌کنیم.

مبلغ کل خرید: ۲۶۰۰۰ تومان

2