کاربلدها www.karbaladha.com

توضیحات محصول

محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است. هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست.
این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است. یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.

(Rex and Baumann ,2007, p 568)

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر نوع رفتار خرید و نگرش مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و لحاظ کردن ویژگیهایی مهمی که آنان در هنگام خرید محصولات سبز به آن توجه می کنند صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح شهر شیراز می باشند. بدین منظور نمونه مورد نظر تحقیق با استفاده از فرمول کوکران در سطح این شهر محاسبه شد و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه در سطح شهر توزیع وتعداد ۱۶۰ پرسشنامه قابل استناد استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد و مشخص گردید که عامل توزیع بیشترین تأثیر را بر نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی سبز دارد. همچنین مشخص گردید که آگاهی و اطلاع رسانی در خصوص محصولات سبز و مزایای آن به هیچ عنوان کافی نبوده و این امر لزوم تبلیغات هرچه بیشتر در این زمینه را می طلبد.

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

دگاه‌ها

You must log in to submit a review.

بازدید: ۷۲